admin-ajax.php
Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki

Miło nam poin­for­mować, że eksperci Insty­tutu Wspiera­nia Roz­woju Inwest­y­cji zre­al­i­zowali na zlece­nie Min­is­terstwa Gospo­darki eksper­tyzę prawną “w zakre­sie oceny wys­tąpi­enia kon­fliktu interesów przy lokaliza­cji farm wia­trowych oraz legal­ności bezpośred­niego lub pośred­niego finan­sowa­nia doku­men­tów planisty­cznych gmin w kon­tekś­cie prawa kra­jowego i porządku prawnego Unii Europe­jskiej przez benefic­jen­tów pro­jek­tów farm wia­trowych real­i­zowanych w ramach dzi­ała­nia 9.4 Pro­gramu Oper­a­cyjnego Infra­struk­tura i Środowisko”. Czy­taj dalej

admin-ajax.php Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki

Miło nam poin­for­mować, że eksperci Insty­tutu Wspiera­nia Roz­woju Inwest­y­cji zre­al­i­zowali na zlece­nie Min­is­terstwa Gospo­darki eksper­tyzę prawną “w zakre­sie oceny wys­tąpi­enia kon­fliktu interesów przy lokaliza­cji farm wia­trowych oraz legal­ności bezpośred­niego lub pośred­niego finan­sowa­nia doku­men­tów planisty­cznych gmin w kon­tekś­cie prawa kra­jowego i porządku prawnego Unii Europe­jskiej przez benefic­jen­tów pro­jek­tów farm wia­trowych real­i­zowanych w ramach dzi­ała­nia 9.4 Pro­gramu Oper­a­cyjnego Infra­struk­tura i Środowisko”. Czy­taj dalej

post1 IWRI weźmie udział w procesie tworzenia prawa

Infor­mu­jemy, że Insty­tut Wspiera­nia Roz­woju Inwest­y­cji zare­je­strowany został w rzą­dowym sys­temie kon­sul­tacji pub­licznych on-line prowad­zonym przez Min­is­terstwo Gospo­darki. Dzięki temu Insty­tut będzie mógł kon­sul­tować pro­jekty leg­is­la­cyjne oraz inne doku­menty rzą­dowe, biorąc udział w pro­ce­sie tworzenia prawa, oczy­wiś­cie zgod­nie z misją i celami statu­towymi. Czy­taj dalej

admin-ajax.php Eksperci IWRI skomentują raport NIK nt. farm wiatrowych

Pod koniec lipca Najwyższa Kon­troli przed­staw­iła wyniki kon­troli mającej na celu anal­izę i ocenę pro­cesów związanych z lokaliza­cją oraz budową farm wia­trowych. NIK negaty­wnie oceniła pro­ces pow­stawa­nia lądowych farm wia­trowych w Polsce, for­mułu­jąc wobec niego szereg uwag kry­ty­cznych. Czy­taj dalej

ID-100181934 Prezydent wetuje zmiany w odrolnianiu gruntów

Prezy­dent Bro­nisław Komorowski zawe­tował now­eliza­cję ustawy o ochronie grun­tów rol­nych i leśnych, lik­widu­jącej nadzór min­is­terstwa rol­nictwa nad “odrol­ni­an­iem” grun­tów klas I-III o powierzchni do 0,5 ha. Co ciekawe, główną przy­czyną weta była niez­god­ność z prezy­denckim pro­jek­tem tzw. ustawy kra­jo­bra­zowej, który spotkał się z dużą kry­tyką (zob. anal­izę IWRI dot. pro­jektu — http://iwri.pl/?p=253). Czy­taj dalej

1066254_77510314 Bramownice viaTOLL wymagają legalizacji

W październiku 2013 r. Najwyższa Izba Kon­troli ogłosiła wyniki kon­troli dzi­ałań admin­is­tracji rzą­dowej związanej z wdroże­niem i funkcjonowaniem Kra­jowego Sys­temu Poboru Opłat (KSPO), uiszczanych za prze­jazd po określonych odcinkach kra­jowych dróg płat­nych, obję­tych sys­te­mem elek­tron­icznego poboru. Wśród wykry­tych niepraw­idłowości inspek­torzy NIK wskazali również kwestię wadli­wego zak­wal­i­fikowa­nia bramownic do kat­e­gorii urządzeń bez­pieczeństwa ruchu dro­gowego (BRD). Czy­taj dalej

1431802_15827211 Żadnych ulg w zapłacie opłaty legalizacyjnej?

Warto zwró­cić uwagę na jedną z ostat­nich inic­jatyw Rzecznika Praw Oby­wa­tel­s­kich w sprawie prob­lemów doty­czą­cych opłaty legal­iza­cyjnej (kwes­tia legal­iza­cji samowoli budowlanej). RPO w wys­tąpi­e­niu do Min­is­tra Trans­portu, Budown­ictwa i Gospo­darki Morskiej (obec­nie: Min­is­ter Infra­struk­tury i Roz­woju) pos­tu­luje zmi­any w Prawie budowlanym, wskazu­jąc że obecne przepisy nie przewidują możli­wości rozłoże­nia opłaty legal­iza­cyjnej na raty, co często uniemożli­wia jej zapłatę w ter­minie i skutkuje oblig­a­to­ryjnym wydaniem nakazu rozbiórki Czy­taj dalej

ID-100181934 Ochrona krajobrazu zaszkodzi inwestorom i… finansom publicznym

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­jemy, że zakończyliśmy anal­i­zowanie pro­jektu ustawy o zmi­anie niek­tórych ustaw w związku ze wzmoc­nie­niem narzędzi ochrony kra­jo­brazu, która potocznie nazwana została „ustawą kra­jo­bra­zową”. W oce­nie ekspertów Insty­tutu uch­wale­nie tego pro­jektu przyniesie negaty­wne skutki dla inwest­orów oraz pociąg­nie za sobą istotne negaty­wne kon­sek­wencje dla budżetów jed­nos­tek samorządu tery­to­ri­al­nego. Czy­taj dalej

378875_4887 Morskie farmy wiatrowe w Polsce są zagrożone?

Ostat­nimi czasy istot­nym tem­atem w zakre­sie prob­lematyki ener­getyki w Polsce są morskie farmy wia­trowe. Jak się wydaje, poli­tyka ener­gety­czna kraju wiąże z tymi przed­sięwz­ię­ci­ami spore nadzieje. Jest to związane z koniecznoś­cią zapewnienia bez­pieczeństwa ener­gety­cznego kraju jak również z koniecznoś­cią osiąg­nię­cia odpowied­niego poziomu udzi­ału energii z OZE w koń­cowym zuży­ciu energii brutto. Czy­taj dalej

1066254_77510314 Bramownice samowolą budowlaną?

W ostat­nich dni­ach głośno było o wynikach kon­troli NIK, której przed­miotem było wdrażanie kra­jowego sys­temu poboru opłat dro­gowych (KSPO). Doniesienia medi­alne skupiły się na tym, że część wznie­sionych na dro­gach pub­licznych bramownic, służą­cych do poboru lub kon­troli praw­idłowości uiszcza­nia opłaty elek­tron­icznej, zbu­dowana została z mate­ri­ałów wprowad­zonych do obrotu na pod­stawie sfałs­zowanych świadectw odbioru. Czy­taj dalej

1425978_22069272 Ochrona krajobrazu sparaliżuje inwestycje w Polsce?

W Sejmie Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej trwają prace nad przed­staw­ionym przez Prezy­denta RP pro­jek­tem ustawy o zmi­anie niek­tórych ustaw w związku ze wzmoc­nie­niem narzędzi ochrony kra­jo­brazu (druk nr 1525). W oce­nie Insty­tutu Wspiera­nia Roz­woju Inwest­y­cji pro­jekt ten jest istot­nym zagroże­niem dla możli­wości real­iza­cji inwest­y­cji w Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Czy­taj dalej

1431802_15827211 Sąd zalegalizował szantaż deweloperski

Szan­taż dewelop­er­ski to sytu­acja, w której sąsiad inwest­y­cji budowlanej, posi­ada­jący tytuł prawny do nieru­chomości zna­j­du­jącej się w obszarze jej odd­zi­ały­wa­nia, stawia żądanie zapłaty kwoty pieniężnej lub innego świad­czenia na swoją rzecz w zamian za nieza­skarżanie decyzji admin­is­tra­cyjnych związanych z pro­ce­sem inwest­y­cyjnym m.in.  decyzji o warunk­ach zabu­dowy czy też decyzji w sprawie zatwierdzenia pro­jektu budowlanego i wyraże­nia zgody na budowę (ewen­tu­al­nie prze­bu­dowę, rozbu­dowę lub rozbiórkę). Czy­taj dalej